MENU
Bil
No. Tender / No. Rujukan Tender
Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat
Harga Tawaran (RM)
Tempoh Siap Kerja / Tempoh Perkhidmatan
1.
MPN/NS/JTM/1/16
DATASONIC TECHNOLOGIES SDN BHD 1,620,555.00
(Tidak termasuk 6% GST)
6 BULAN

*Catatan :  BAGI PETENDER YANG TIDAK BERJAYA, kontraktor/pembekal adalah layak menuntut semula dokumen tender di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan dokumen tender adalah selama EMPAT BELAS (14) HARI dari tarikh keputusan ini dipamerkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan.

Tarikh : 4hb November 2016                                                                               Pengarah

                                                                                               Jabatan Teknologi Maklumat & Komunikasi