MENU
BIL GELANGGANG BADMINTON JUMLAH GELANGGANG KADAR SEWA SEJAM
6 PG-7 PTG 7 PTG-12 MLM
1 BANDAR BARU NILAI 3 RM 10.00 RM 10.00
2 RANTAU 2 RM 10.00 RM 10.00
3 DESA CEMPAKA 2 RM 10.00 RM 10.00
4 DESA MELATI 2 RM 10.00 RM 10.00
5 TMN TUNKU JAAFAR 2 RM 10.00 RM 10.00
6 TMN SEMARAK 2 RM 10.00 RM 10.00
7 PEKAN NILAI 1 RM 10.00 RM 10.00
8 MANTIN 2 RM 10.00 RM 10.00
9 LENGGENG 1 RM 10.00 RM 10.00
10 LABU 1 RM 10.00 RM 10.00