MENU

VISI

Kehidupan yang berkualiti, harmoni dan selesa bagi kawasan pemajuan berstrata.

 

MISI

Semua kawasan pemajuan berstrata mempunyai badan pengurusan yang dapat menjalankan pengurusan dan penyelenggaraan bangunan dan harta ebrsama dengan baik.

 

OBJEKTIF

Memastikan Penyelenggaraan Harta Bersama dilaksanakan secara teratur dan tersusun berdasarkan Undang – Undang dan Peraturan yang ditetapkan bagi mewujudkan suasana yang bersih dan harmoni dalam kehidupan perkongsian harta bersama bagi pembangunan bertingkat.

 

FUNGSI

  1. Mewujudkan, menyenggara dan mengemaskini maklumat pemajuan berstrata.
  2. Menyelaraskan pelaksanaan Akta Bangunan dan Harta Bersama (AKta 663) dan Bahagian Vi dan VII Akta Hakmilik Strata (Akta 318).
  3. Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC).
  4. Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB.
  5. Menguruskan aduan berkenaan isu penyelenggaraan dan pengurusan harta bersama.
  6. Memberi khidmat nasihat kepada pemaju/JMB/MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama.
  7. Memberi taklimat/penerangan berkenaan Akta 663 dan menghadiri mesyuarat agung tahunan JMB/MC.