MENU

VISI

Kehidupan yang berkualiti, harmoni dan selesa bagi kawasan pemajuan berstrata.

 

MISI

Semua kawasan pemajuan berstrata mempunyai badan pengurusan yang dapat menjalankan pengurusan dan penyelenggaraan bangunan dan harta bersama dengan baik.

 

OBJEKTIF

 • Memastikan sistem pengurusan dan kewangan jabatan/bahagian diuruskan dengan teratur selaras dengan dasar, undang-undang dan prosedur yang ditetapkan
 • Mengkaji dan menilai operasi jabatan/bahagian dari segi tahap kesempurnaan, kemampuan, kecekapan dan ekonomi
 • Mengenalpasti kelemahan perlaksanaan dan ketidakpatuhan pihak terbabit serta mengesyorkan langkah-langkah bagi memperbaikinya dalam keadaan di mana tindakan pembetulan adalah diperlukan.

 

FUNGSI

 • Menjalankan pengauditan ke atas hal ehwal pengurusan, kewangan , sumber manusia serta pengauditan  MS ISO 9001:2008
 • Pemeriksaan kawalan hasil dan penjagaan wang awam
 • Pemeriksaan kawalan dan pembayaran dan penggunaan wang awam
 • Pemeriksaan asset dan stok
 • Menjalankan pemeriksaan mengejut
 • Menjalankan pengauditan ke atas prosedur utama jabatan
 • Menjalankan pengauditan ke atas Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)
 • Menyediakan Rancangan Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalam